Privacyreglement

Verantwoordelijk voor naleving van deze AVG regels is:

Leven in het Nu
Brigitte Thijssen
Hjouwerpaed 4
9247 BN Ureterp

Leven in het Nu verzamelt de navolgende gegevens van u:

 • naam
 • adres
 • postcode en woonplaats
 • bedrijf waar u werkt
 • telefoonnummer
 • mailadres

Doel van de gegevensverzameling is informatieverstrekking inzake de cursus c.q. opleiding, facturering, certificering en de verplichting van Leven in het Nu klantgegevens ter fiscale controle aan de Belastingdienst ter inzage te kunnen overleggen.

De verzamelde gegevens worden nooit en te nimmer aan derden verstrekt.

Gegevens worden voor een termijn van zeven jaar bewaard. Er is hierin aansluiting gezocht bij de bewaartermijn welke de Belastingdienst hanteert.

Cliënten hebben de navolgende rechten:

 • Recht op inzage
 • Recht op rectificatie en aanvulling
 • Recht op vergetelheid
 • Recht op dataportabiliteit (niet van toepassing)
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering (niet van toepassing)
 • Recht van bezwaar

Het staat cliënten ten alle tijde vrij van bovenstaande rechten gebruik te maken. Zij kunnen hiervoor een schriftelijk (brief / mail) verzoek indienen bij Leven in het Nu, Hjouwerpaed 4, 9247 BN te Ureterp, met vermelding van het recht waar zij gebruik van wensen te maken en de aard van het bezwaar of de gewenste aanpassing. Op het verzoek zal binnen 10 werkdagen, eveneens schriftelijk, worden gereageerd. Indien partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, staat het de cliënt vrij een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Niemand is verplicht de door Leven in het Nu gevraagde gegevens te verstrekken. Consequentie daarvan kan zijn dat deelname aan een cursus of opleiding niet mogelijk is doordat inschrijving niet tot stand kan komen.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

1. Grondslag

Leven in het Nu verwerkt persoonsgegevens teneinde personen te kunnen inschrijven voor de door hen gewenste opleiding c.q. cursus, hen hierover te informeren, teneinde voor deelname aan deze cursus een factuur en deelnamecertificaat te kunnen verstrekken en teneinde de Belastingdienst bij eventuele controle een klantenoverzicht te kunnen overleggen.

De grondslag waarop bovenstaande gebeurt is gegevensverwerking op basis van noodzaak voor het aangaan van een overeenkomst (inschrijving, facturering en certificering).

De gegevens welke worden verwerkt betreffen: naam, adres, postcode en woonplaats, bedrijf waarvoor men werkt, telefoonnummer en mailadres.

2. Functionaris gegevensbescherming

Aangezien Leven in het Nu geen overheidsinstantie of overheidsorgaan is, op geen enkele wijze bijzondere en/of strafrechtelijke persoonsgegevens verwerkt en op geen enkele wijze aan regelmatige of stelselmatige observatie van betrokkenen doet, is geen functionaris gegevensbescherming noodzakelijk of aangesteld.

3. Data Protection Impact Assessment

Leven in het Nu:

 • Beoordeelt geen mensen op basis van persoonskenmerken
 • Neemt geen geautomatiseerde beslissingen met rechtsgevolgen
 • Doet niet aan stelselmatige en grootschalige monitoring
 • Verwerkt geen gevoelige gegevens of gegevens van zeer persoonlijke aard
 • Verwerkt niet op grote schaal persoonsgegevens
 • Gebruikt geen gekoppelde databases
 • Verwerkt geen gegevens over kwetsbare personen
 • Gebruikt geen nieuwe technologieën

Een DPIA is derhalve niet uitgevoerd.

4. Privacy by Design en Privacy by Default

Leven in het Nu:

 • Verwerkt niet meer dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking; i.c. data minimalisatie.
 • Bewaart de verzamelde gegevens voor een periode van zeven jaar in verband met fiscale verplichtingen en het eventueel aan oud cliënten kunnen verstrekken van vervangende certificaten.
 • Persoonlijke gegevens worden niet gebruikt en/of opgeslagen in tijdens een opleiding of cursus gebruikt lesmateriaal. Slechts de onder punt 1 benoemde gegevens worden verzameld ten behoeve van de daar vermelde doelen.
 • Leven in het Nu is een 1-vrouws bedrijf zonder personeel. Derden hebben derhalve geen toegang tot de verzamelde gegevens.
5. Register van Verwerkingsactiviteiten

Leven in het Nu:

 • Telt geen 250 of meer medewerkers
 • Verwerkt geen persoonsgegevens waarvan de verwerking niet incidenteel is (cliënten melden zich incidenteel aan voor een cursus of opleiding).

Er wordt derhalve geen register van verwerkingsactiviteiten opgesteld en bijgehouden.

6. Maatregelen ter beveiliging van persoonsgegevens

De computer waarop de vermelde gegevens worden bewaard is beveiligd middels wachtwoord, firewall en virusscanner. Van de gegevens wordt een back-up gemaakt op een middels wachtwoord beveiligde cloud-server.

7. Overeenkomsten met partijen die persoonsgegevens verwerken?

Aangezien Leven in het Nu geen andere partijen inschakelt om persoonsgegevens te verwerken, is dit onderdeel niet van toepassing.

8. Voldoen aan informatieplicht

Leven in het Nu heeft een privacy reglement, welke is vermeld op haar website.

9. Privacyrechten

Onder de AVG gelden de volgende rechten:

 • Recht op inzage
 • Recht op rectificatie en aanvulling
 • Recht op vergetelheid
 • Recht op dataportabiliteit (niet van toepassing)
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering (niet van toepassing)
 • Recht van bezwaar

Het staat cliënten ten alle tijde vrij van deze rechten gebruik te maken. Zij kunnen hiervoor een schriftelijk (brief / mail) verzoek indienen bij Leven in het Nu, Hjouwerpaed 4, 9247 BN te Ureterp, met vermelding van het recht waar zij gebruik van wensen te maken en de aard van het bezwaar of de gewenste aanpassing. Op het verzoek zal binnen 10 werkdagen, eveneens schriftelijk, worden gereageerd. Indien partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, staat het de cliënt vrij een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Leven in het Nu / mei 2018